Nawet do około 40 % stracili uczestnicy funduszu W Investments – Inwestycje Rolne

0
608

Przedstawiciele likwidatora, a wcześniej depozytariusza, tj. Raiffeisen Banku, na zgromadzeniu inwestorów funduszu Inwestycje Rolne w dniu 7 czerwca 2019 r., przedstawili informacje pozwalające nareszcie ustalić jaki majątek na dzień likwidacji posiadał ten fundusz. Dane te wskazują, że:

  • strata na jednym certyfikacie uczestnictwa w funduszu Inwestycje Rolne dochodzi nawet do 560,00 zł, tj. około 40 % ceny nabycia certyfikatu (w zależności od serii mogą one nieznacznie się różnić),

Potwierdza to tak jak w przypadku pozostałych funduszy, że niestety, majątek funduszu Inwestycje Rolne jest stanowczo za mały dla zaspokojenia roszczeń Uczestników, ale równocześnie otwiera drogę do dochodzenia odszkodowań wobec innych podmiotów.

Kwoty te zostały przez nas oszacowane na podstawie różnicy pomiędzy ceną nabycia jednego certyfikatu, tj. ok. 1435 zł (wartość może być różna w zależności od serii) oraz jego wartości na chwilę otwarcia likwidacji tego funduszu, tj. 874,53 zł, ustalonej przez Raiffeisen Bank w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień otwarcia likwidacji.

[Oznacza to, że przy nabyciu np. 200 certyfikatów Inwestycji Rolnych szkoda (kwota jakiej prawdopodobnie nie uda się odzyskać z majątku funduszu) to co najmniej 114 582,4 zł i za tę szkodę mogą ponosić odpowiedzialność i powinni ją pokryć depozytariusz lub dystrybutor, który dopuścił się missellingu.]

Depozytariusz opublikował już dane dotyczące wysokości majątków wszystkich funduszy, ze stratami z pozostałych funduszy mogą zapoznać się Państwo pod poniższymi linkami:

Na naszej stronie znajdą też Państwo niedługo poruszające rozmowy z poszkodowanymi w aferze, którzy niejednokrotnie stracili oszczędności życia. Możecie też Państwo podyskutować o sprawie na naszym forum.

TvPress
MG