Wróć do góry

RODO i Regulamin Veriv Spółka Akcyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  Dla Veriv S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Veriv S.A z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-234 Warszawa Ul. Marcina Kasprzaka 31 lok 203   przetwarza informacje ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, internetu oraz pozyskanych  danych od klientów, którym Veriv S.A. świadczy swoje  usługi, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”Veriv S.A. z siedzibą w Warszawie  01-234 Warszawa Ul. Kasprzaka 31 lokal 203
  Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy;  Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8971810148, REGON 361818985. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 zł. wpłacony w całości.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 203 lub pocztą e-mailową pod adresem kancelaria@pokrzywko.pl
 3. Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Mariusza Weremjewicza, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 203 lub pocztą e-mailową pod adresem mariusz@pokrzywko.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom VERIV S.A. informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Veriv S.A  zajmuje również obrotem wierzytelnościami jak i świadczy usługi inkasa (windykacji należności ). Ponadto Veriv S.A. świadczy usługi prawne i detektywistyczne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej VERIV S.A, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi świadczone przez Veriv S.A.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom VERIV S.A kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów oraz usług prawnych, jak również w celach statystycznych.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz dane osobowe pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania w tym usług prawnych i detektywistycznych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą, osoby fizyczne, instytucje, urzędy.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przez VERIV S.A. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a/ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b/ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c/ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d/ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f/ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g/ wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h/ z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: mariusz@pokrzywko.com, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 30 lok 31

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania działalności określonej w statucie spółki w tym usług prawnych i detektywistycznych.
 2. VERIV S.A. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. VERIV S.A. posiada wdrożony system bezpieczeństwa informacji ISO 27001 i jest audytowany co roku od kilku lat przez organ akredytowany do celów przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ISO 27001 jak również zarządzania jakością usług ISO 9001
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Regulamin:

Definicje :
Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu VERIV S.A. Raport – pełna lub częściowa informacja o firmach z terenu Unii Europejskiej Zamówienie – czynność podczas klient dokonuje finalizacji zakupu usług VERIV.

Firma VERIV S.A dołożyła wszelkich starań ,aby zabezpieczyć zbierane dane osobowe przed nie autoryzowanym dostępem. Posiadamy certyfikaty SSL oraz wdrożyliśmy ISO 9001 oraz 27001 co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Poniższy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu VERIV . Jego Akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawierania umów z VERIV S.A. Właścicielem serwisu internetowego ,działającego pod adresami: www.veriv.pl    jest firma:

Nazwa firmy : VERIV Spółka Akcyjna
Siedziba i adres :  01-234 Warszawa
Ul. Kasprzaka 31 lok 203
NIP: 8971810148
REGON : 361818985
KRS: 0000563477
Forma Prawna : Spółka Akcyjna
E-mail: kancelaria@veriv.pl

§1
Informacje i dane zawarte w serwisie VERIV S.A. są pozyskiwane z różnych źródeł miedzy innymi z Monitora Polskiego ,Monitora Sądowego i Gospodarczego ,Krajowego Rejestru Sądowego ,bezpośrednio od firm i partnerów ,Internetu, publikacji i innych dostępnych źródeł oraz baz danych uzyskanych w kraju i za granicą.
§2
VERIV S.A posiada wyłączne prawo do posługiwania się na terenie Polski i zagranicą nazwami i znakami VERIV oraz SEIV. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące zarówno dla VERIV S.A jak i Klienta . VERIV realizuje zlecenia pojedyncze, jak też umożliwia korzystanie z usług w systemie użytkowników certyfikowanych przez VERIV i SEIV. Umowa jest zawarta z chwilą wyświetlenia informacji o pozytywnej realizacji zamówienia a kończy się z chwilą otrzymania zamówienia.
§3
VERIV S.A. udziela informacji o firmach w terminie zgodnym z zamówieniem i tak szybko jak to jest możliwe. Stara się, aby informacje były rzetelne i dawały jak najbardziej pełny wizerunek firmy, tak jak na to pozwalają dostępne źródła informacji jak również gromadzi dane otrzymane bezpośrednio po kontakcie z firmą weryfikowaną zapewniając anonimowość Klienta o ile Klient nie wyrazi zgody na ujawnienie tożsamości.

§4
Raporty gospodarcze i inne produkty dostępne w serwisie VERIV dostarczane przez VERIV S.A. mają stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji. Wykorzystując informacje dostarczane przez VERIV Klient podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. VERIV S.A. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie raportu decyzji. Klientowi wykorzystuje wszystkie dane udostępnione przez VERIV na własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia od firmy VERIV S.A. włączając w to roszczenia z tytułu utraty zysków lub innych przypadkowych ,pochodnych lub pośrednich szkód wynikających z użycia informacji i danych uzyskanych z raportów udostępnionych przez VERIV S.A. Informacje i dane zawarte w raportach udostępnionych przez VERIV S.A. nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
§5
Informacja o braku firmy pod adresem siedziby lub wskazanym przez klienta i np. odmową udzielenia informacji przez firmę weryfikowaną na zlecenie Klienta jest również raportem.
§6
Przekazywane informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klienta i stanowią własność VERIV S.A. Klient zobowiązuje się do jej wykorzystania informacji zawartych w raporcie wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i przejmuje w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
§7
Raport gospodarczy może być zamawiany przy użyciu: Internetu, telefaksu, poczty e-mail, listownie, osobiście w siedzibie VERIV S.A. oraz za pomocą serwisu www.veriv.eu sklepu internetowego stanowiącego własność VERIV S.A
§8
Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz danych do faktury.
§9
Klient zgadza się ,że raport dostarczony klientowi przez VERIV S.A. jest na użytek jego i jego organizacji i że nie będzie publikował oraz udostępniał informacji i danych zawartych w raporcie osobom trzecim. Kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji i danych zawartych w raporcie udostępnionym przez VERIV S.A. w celu odsprzedaży udostępnienia osobom trzecim jest zabronione ,chyba że klient uzyskał odrębne pisemne zezwolenie od VERIV S.A..
§10
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody VERIV S.A. związane z naruszeniem przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
§11
W przypadku niedotrzymania terminu z winy VERIV S.A. – cena raportu gospodarczego ulega obniżeniu odpowiednio do rzeczywistego terminu jego przekazania. Przy egzekwowaniu płatności za raport mogą być brane pod uwagę tylko pisemne reklamacje dotyczące treści raportu, dostarczone VERIV najpóźniej 14 dnia od daty otrzymania raportu.
§12
VERIV S.A. rozpoczyna obsługę firm, które nie są firmami certyfikowanym przez VERIV i SEIV z chwilą otrzymania
zamówienia oraz potwierdzenia dokonania wpłaty , która jest równowartością ceny za raport.
§13
Zgodnie z Ustawą z 2 Marca 2000 Roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności a szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 10.1. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń ,które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone co oznacza ,że z uwagi na szczególną formę usług serwisu VERIV S.A. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
§14
VERIV S.A. ma prawo do odstąpienia od umowy a tym samym ma prawo do odmowy obsługi zamówienia bez podanie przyczyn odmowy.
§15
Dowodem zakupu ,który zobowiązuje się wystawić VERIV S.A ,jest elektronicznie wystawiona faktura VAT . VERIV S.A
wystawia fakturę na wyraźne życzenie klienta. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu klienta.
§16
Klient składający zamówienie lub korzysta z serwisu VERIV S.A. akceptuje regulamin serwisu internetowego oraz regulamin sklepu www.veriv.eu
§17
Niniejszy regulamin ,z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 2015.07.01. VERIV S.A. będzie informował na stronach serwisu o wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie.