Rodo

Rodo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679 (tzw. RODO).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Lestrim  S p. Z o.o. z siedzibą w kamiennej Górze z adresem do korespondencji w Warszawie pod adresem 01-234 Kasprzaka 31 lok 208 przetwarza informacje ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, internetu oraz pozyskanych danych od klientów, z reportaży, wywiadów, oraz od podmiotów, którym Lestrim  Sp. Z o.o. świadczy swoje usługi, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Lestrim Sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 208 lub pocztą e-mailową pod adresem mariusz@pokrzywko.com
Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Mariusza Pokrzywko, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 208 lub pocztą e-mailową pod adresem mariusz@pokrzywko.com
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom Lestrim Sp. Z o.o. informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Lestrim Sp. Z o.o. zajmuje również obrotem wierzytelnościami jak i świadczy usługi inkasa (windykacji należności ). Ponadto Lestrim Sp. Z o.o.. świadczy usługi informacyjne, telewizyjne i prasowe. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Lestrim Sp. Z o.o., ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Lestrim Sp.Z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów oraz usług prawnych, jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz dane osobowe pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania w tym usług prawnych i detektywistycznych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą, osoby fizyczne, instytucje, urzędy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe będą przez Lestrim Sp.Z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a/ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b/ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c/ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d/ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f/ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g/ wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h/ z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod mariusz@pokrzywko.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 208

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania działalności określonej w statucie spółki w tym usług prawnych i detektywistycznych.
Lestrim Sp.Z o.o. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Regulamin:

Definicje :
Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu Lestrim Sp.Z o.o.
Raport – pełna lub częściowa informacja o firmach z terenu Unii Europejskiej
Zamówienie – czynność podczas klient dokonuje finalizacji zakupu usług
Lestrim Sp.Z o.o.
Firma  Lestrim Sp.Z o.o. dołożyła wszelkich starań ,aby zabezpieczyć zbierane dane osobowe przed nie autoryzowanym dostępem. Poniższy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu Lestrim Sp. Z o.o.. Jego Akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawierania umów z Lestrim  Sp.Z o.o. Właścicielem serwisu internetowego ,działającego pod adresami: www.tvpress.pl jest firma:

Nazwa firmy : Lestrim Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 1
  Informacje i dane zawarte w serwisie Lestrim Sp. Z o.o. są pozyskiwane z różnych źródeł miedzy innymi z Monitora Polskiego ,Monitora Sądowego i Gospodarczego ,Krajowego Rejestru Sądowego ,bezpośrednio od firm i partnerów ,Internetu, publikacji i innych dostępnych źródeł oraz baz danych uzyskanych w kraju i za granicą.
  §2
  Lestrim Sp. Z o.o. posiada wyłączne prawo do posługiwania się na terenie Polski i zagranicą nazwami i znakami Lestrim Sp. Z o.o. oraz TVPRESS. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące zarówno dla Lestrim Sp.Z o.o. jak i Klienta . Lestrim Sp. Z o.o. realizuje zlecenia pojedyncze, jak też umożliwia korzystanie z usług w systemie użytkowników certyfikowanych przez Lestrim Sp. Z o.o. i TVPRESS . Umowa jest zawarta z chwilą wyświetlenia informacji o pozytywnej realizacji zamówienia a kończy się z chwilą otrzymania zamówienia.
  §3
  Lestrim Sp. Z o.o. udziela informacji o firmach w terminie zgodnym z zamówieniem i tak szybko jak to jest możliwe. Stara się, aby informacje były rzetelne i dawały jak najbardziej pełny wizerunek firmy, tak jak na to pozwalają dostępne źródła informacji jak również gromadzi dane otrzymane bezpośrednio po kontakcie z firmą weryfikowaną zapewniając anonimowość Klienta o ile Klient nie wyrazi zgody na ujawnienie tożsamości.
 • 4
  Raporty gospodarcze i inne produkty dostępne w serwisie Lestrim  Sp. Z o.o. dostarczane przez Lestrim Sp. Z o.o. mają stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji. Wykorzystując informacje dostarczane przez Lestrim Sp.Z o.o. Klient podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Lestrim Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie raportu decyzji. Klientowi wykorzystuje wszystkie dane udostępnione przez Lestrim Sp. Z o.o. na własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia od firmy Lestrim Sp. Z o.o. włączając w to roszczenia z tytułu utraty zysków lub innych przypadkowych ,pochodnych lub pośrednich szkód wynikających z użycia informacji i danych uzyskanych z raportów udostępnionych przez Lestrim Sp. Z o.o. Informacje i dane zawarte w raportach udostępnionych przez Lestrim Sp. Z o.o. nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  §5
  Informacja o braku firmy pod adresem siedziby lub wskazanym przez klienta i np. odmową udzielenia informacji przez firmę weryfikowaną na zlecenie Klienta jest również raportem.
  §6
  Przekazywane informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klienta i stanowią własność Lestrim Sp. Z o.o. Klient zobowiązuje się do jej wykorzystania informacji zawartych w raporcie wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i przejmuje w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
  §7
  Raport gospodarczy może być zamawiany przy użyciu: Internetu, telefaksu, poczty e-mail, listownie, osobiście w siedzibie Lestrim Sp. Z o.o. oraz za pomocą serwisu www.tvpress.pl sklepu internetowego stanowiącego własność Lestrim Sp. Z o.o.
  §8
  Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz danych do faktury.
  §9
  Klient zgadza się ,że raport dostarczony klientowi przez Lestrim Sp. Z o.o. jest na użytek jego i jego organizacji i że nie będzie publikował oraz udostępniał informacji i danych zawartych w raporcie osobom trzecim. Kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji i danych zawartych w raporcie udostępnionym przez Lestrim Sp. Z o.o. w celu odsprzedaży udostępnienia osobom trzecim jest zabronione ,chyba że klient uzyskał odrębne pisemne zezwolenie od Lestrim Sp. Z o.o.
  §10
  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Lestrim Sp. Z o.o. związane z naruszeniem przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
  §11
  W przypadku niedotrzymania terminu z winy Lestrim Sp. Z o.o. – cena raportu gospodarczego ulega obniżeniu odpowiednio do rzeczywistego terminu jego przekazania. Przy egzekwowaniu płatności za raport mogą być brane pod uwagę tylko pisemne reklamacje dotyczące treści raportu, dostarczone Lestrim Sp. Z o.o.najpóźniej 14 dnia od daty otrzymania raportu.
  §12
  Lestrim Sp. Z o.o. rozpoczyna obsługę firm, które nie są firmami certyfikowanym przez Lestrim Sp. Z o.o. z chwilą otrzymania
  zamówienia oraz potwierdzenia dokonania wpłaty , która jest równowartością ceny za raport.
  §13
  Zgodnie z Ustawą z 2 Marca 2000 Roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności a szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 10.1. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń ,które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone co oznacza ,że z uwagi na szczególną formę usług serwisu Lestrim Sp. Z o.o. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  §14
  Lestrim Sp. Z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy a tym samym ma prawo do odmowy obsługi zamówienia bez podanie przyczyn odmowy.
  §15
  Dowodem zakupu ,który zobowiązuje się wystawić Lestrim Sp. Z o.o. ,jest elektronicznie wystawiona faktura VAT . Lestrim Sp. Z o.o.
  wystawia fakturę na wyraźne życzenie klienta. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu klienta.
  §16
  Klient składający zamówienie lub korzysta z serwisu Lestrim Sp. Z o.o. akceptuje regulamin serwisu internetowego oraz regulamin sklepu
  §17
  Niniejszy regulamin ,z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 2017.11.01. Lestrim Sp. Z o.o. będzie informował na stronach serwisu o wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie.