Warszawskie Muzeum Farmacji z szansą na Nagrodę dla Europejskiego Muzeum Roku

0
230
Warszawa, 04.09.2017. W warszawskim Muzeum Farmacji otwarto, 4 bm. now¹ ekspozycjê sta³¹ "Res pharmaceuticae". Zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli zobaczyæ zrekonstruowane wnêtrze apteki z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego, dowiedzieæ siê o historii najwa¿niejszych grup leków oraz tych nale¿¹cych do japoñskiej tradycji. Na miejscu bêdzie mo¿na korzystaæ z farmaceutycznej biblioteki, a ekspozycje tematyczne- Officina sanitatis, Materia medica, Kolor i szlif, Forum magistry Antoniny Leœniewskiej, Leki Kampo w japoñskiej tradycji -skierowane s¹ zarówno do osób chc¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê, jak i do tych, którzy przyjd¹ spêdziæ ciekawie czas. (cat/nlat) PAP/Radek Pietruszka

Stołeczne Muzeum Farmacji zostało nominowane do Nagrody dla Europejskiego Muzeum Roku. Wyróżnienie za najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania stosowane w muzeach przyznaje Europejskie Forum Muzeów. Finał konkursu zaplanowano na maj.

Europejskie Forum Muzeów to niezależna organizacja pozarządowa zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. Forum działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury.

“Nagroda jest przyznawana raz do roku. Nas zgłosiło do niej Muzeum Warszawy, czyli nasz organizator, którego jesteśmy oddziałem. I wiadomo było, że to postępowanie będzie długie i skomplikowane. Dlatego że najpierw trzeba było bardzo dokładnie opisać, co zrobiliśmy innowacyjnego w muzeum, czym się wyróżniamy, jakie mamy najważniejsze cele. Warunkiem jest również, że zgłaszane placówki muszą przejść jakąś generalną zmianę. Nie może być zgłoszone funkcjonujące od dawna muzeum” – mówiła PAP kierownik Muzeum Farmacji Iwona Arabas.

Przypomniała, że muzeum zostało ponownie otwarte po dwuletnim remoncie 5 września 2017 r. “Dlatego w momencie zgłaszania spełnialiśmy warunki tego, że jesteśmy placówką zorganizowaną zupełnie na nowo. Myślę, że tutaj najbardziej zadziałało to, że opowiadamy tu pewną historię, od początku dziejów aptekarskich, ale posługując się eksponatami, które są w naszym muzeum” – zaakcentowała kierownik placówki. (PAP)

Autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ joz/

Dodaj komentarz