Alior Bank Ukarany 10 milionów Złotych!!! Potwierdziły się relacje Poszkodowanych dla TV PRESS

0
23980

Alior Bank ukarany przez KNF.

Kara pieniężna wynosi 10 mln złotych!!!

Komisja Nadzoru finansowego nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne za naruszenie m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 1. Kara w wysokości 1 miliona złotych nałożona została za istotne naruszenia m.in. przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2015 r.,
 2. Kara w wysokości 9 milionów złotych została nałożona za naruszenie m.in. przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2018 r.

Komisja Nadzoru finansowego informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi:

– w pkt I – 10.000.000,00 złotych

– w pkt II – 482.853.100,00 złotych

Jak czytamy w komunikacie KNF, Alior Bank S.A. dopuścił się także naruszeń innych przepisów prawa, które to nie zostały przekazane do publicznej wiadomości. Komisja Nadzoru finansowego wyjaśnia, iż nie ma podstaw prawnych do przekazania do publicznej wiadomości informacji  w zakresie naruszeń przepisów innych niż przepisy ustaw i rozporządzeń unijnych powołując się na przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Tym samym relacje osób poszkodowanych przekazane redakcji TVPRESS.PL się potwierdziły.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, iż naruszenia Alior Bank S.A. obejmowały:

 1. Brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych.
 2. Brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych.
 3. Świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta.
 4. Przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Z ustaleń KNF wynika, że pracownicy Alior Bank S.A. przekazywali Klientom informacje i udzielali wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w drodze korespondencji e-mail.

Jak podaje KNF, naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank S.A. w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

W komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego czytamy, iż na wysokość sankcji w tej sprawie wpłynęły działania podejmowane przez Alior Bank S.A. mające na celu usunięcie skutków naruszeń prawa, w tym przede wszystkim działania wobec osób, które za pośrednictwem Alior Bank S.A. złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI.

KNF informuje, iż Alior Bank S.A. obecnie zawiera z tymi osobami porozumienia na podstawie których odkupuje oznaczone certyfikaty inwestycyjne.

Za nałożeniem kar głosowali:

 1. R. Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 2. A. Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 3. J. Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

Wstrzymali się:

 1. J. Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 2. C. Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Mariusz Gravis
TvPress